ایران باستان

علمی-هنری-فرهنگی-کامپیوتر

مراسم خاک سپاری و نیایش هنگام اجرای درگذشتگان پارسیان

ایپروردگارهستیبخشاینککهبرآرامگهاینگرامییارازدسترفتهایستادهایمازتوشادیوآرامشروحشراخواهانیم . ایدادارنیکاندیشکههمهزیباییهایاینگیتیازتواست - امیدبسیاربرآنداریمدراینهنگامکهاوعمرخودرابهپایانرسانیدهاست - راستیودرستی  راهموارهدرایندنیاروشومسیرزندگیماقراردهی . اینکبرایآمرزشاوبهدرگاهسترگاتنیایشمیکنیم . درگاهیکهباشکوهتروبرجستهترازهمهزیباییهاست .
/ 0 نظر / 12 بازدید
بهمن 89
1 پست
دی 89
10 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
18 پست
وظایف
1 پست
مسئولیت
1 پست
پدرومادر
1 پست
اطفال
1 پست
والدین
1 پست
رفتار
1 پست
نادرست
1 پست
عکس
1 پست
فتوشاپ
1 پست
ویرایش
1 پست
edit
1 پست
خانواده
1 پست
نماز
1 پست
تشویق
1 پست
شخصیتی
1 پست
کودکان
1 پست
واکنش
1 پست
چهره_ها
1 پست
حالات
1 پست
تربیتی
1 پست
مربیان
1 پست
مدرسه
1 پست
عاشق
1 پست
خطا
2 پست
مدیران
1 پست
علایق
1 پست
زیبا
1 پست
مطالب
1 پست
زندگی
2 پست
گل_سرخ
1 پست
خداوند
1 پست
محبت
1 پست
کامپیوتر
1 پست
مودم
1 پست
معشوق
2 پست
گناه
1 پست
دلش
1 پست
چند_سال
1 پست
حفاظت
1 پست
مرز_و_بوم
1 پست
زنان
1 پست
فرهنگی
1 پست
مشروطه
1 پست
مدارس
1 پست
dvd
1 پست
دیسک
1 پست
track
1 پست
tdgl
1 پست
خدا
1 پست
مهم
1 پست
کجا
1 پست
قدرش
1 پست
عشق
1 پست
وصال
1 پست
کنارک
1 پست
گوشی
1 پست
ویندوز
1 پست
همراه
1 پست
سیمباین
1 پست
کلید
1 پست
فارسی
1 پست
امام_علی
1 پست
موعظه
1 پست
عیسی
1 پست
فرهنگ
1 پست
چین
1 پست
مردم
1 پست
اژدها
1 پست
آدم
1 پست
نسل
1 پست
همسر
1 پست
چاقی
1 پست
شکم
1 پست
اضافه
1 پست