از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه!

کلاس های پرجمعیت، حجم بسیار زیاد دروس، معلمی کهخود دغدغه های بسیارش را ، حتی هنگام  درس گفتن در پس ذهن دارد آیا مجالاین می یابد که با تک تک والدین دانش آموزان انبوهش در کلاس ارتباط برقرارکرده ، ضعفها ، کاستی ها و یا توانایی ها و برتری ها کودکان را با والدیندر میان گذارد و با هم فکری آنان شیوه رفتاری یکسانی را در خانه و مدرسهدر پیش گیرد؟ انتخاب روز پیوند اولیا و مربیان، و یا هفته ایی برای آن( مهر 30-124 ) برای به انجام رساندن این کار سترگ به جا ، ولی بسیار بسیارناکافی است و امیدواریم که اهتمام معلمان، مربیان و اولیاء مدرسه و خانهبه تعلیم، تربیت و رشد شخصیت کودک به این یک روز و هفته خلاصه نشود.

نبایداندیشید که وظایف خانه و مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در نظارت برتوانایی ها و یا کاستی های درسی کودکان و نوجوانان باید خلاصه شود. چنانکهگفته شد باید پس از ورود کودک به مدرسه، والدین و معلمان کودک را برایزندگی اجتماعی آماده کنند." امروز می بینیم جوان 25-24 ساله جوان خامی استکه نمی تواند به خوبی از عهده مسئولیت های اجتماعی خود برآید و دلیل عمدهآن نیز این است که بسترها و نهادهای اجتماعی که جوان بتواند در آنجاتمرینات لازم را انجام بدهد، به اندازه کافی وجود ندارد.

امروزهشاهد آن هستیم که جامعه ما یک جامعه قانون مدار نیست از کوچک و بزرگ و پیرو جوان قانون را  در زندگی لازم الاجرا نمی دانند این همه از آنجاست کهخانه و پیامد آن مدرسه ، کودک و نوجوان را برای حضور در اجتماع، پای بندیبه قوانین آن و حضور فعال و پرتوان در آن آماده نکرده است.

متاسفانهدر مدارس ما تفکر و نوع نگرش به زندگی در زیرحجم عظیمی از محفوظات مدفونشده است " ما آنقدر اطلاعات می دهیم که دانش در لابلای آن اطلاعات گم میشود... در لابلای این اطلاعات تفکر گم می شود یعنی اینکه ما مجالی برایاندیشیدن ایجاد نمی کنیم.

این همه نشان از آن است که خانه ومدرسه ارزیابی درستی از نیازمندی های جامعه نداشته ، کودک و نوجوان را درجهت این نیازمندی ها آماده نساخته اند.

" انجمن اولیا و مربیان بایدبداند که یک عضو از یک سیستمی است که مبادرت به تربیت جوانان نموده پسباید موقعیت خود را در آن سیستم به خوبی بشناسد و نیز شناخت کاملی نسبت بهعوامل تاثیرگذار دیگر پیدا کند و این کار، زمینه را برای یک تاثیرگذاریمثبت در یک برنامه ریزی خوب فراهم می کند . خلاصه کلام اینکه ما بایدبدانیم افرادی که در مظان تعلیم و تربیت ما قرار دارند چه کسانی هستند؟ درچه دنیایی به سر می برند؟ دغدغه خاطرشان چیست و آرزوها و آرمانهایشانچیست؟.

آنچه جای تقدیر دارد آنکه انجمن اولیا و مربیان به منظورگسترش دامنه فعالیت خود و در راستای یکی از وظایف تعیین شده این انجمنمبنی بر" آگاه کردن اولیا به مسائل دینی ، تربیتی، اخلاقی و مشاوره باآنان در هماهنگ کردن روش های تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه" اقدامبه انتشار کتب تربیتی کرده تا از این راه کاستی های موجود را تا حدودیمرتفع نماید. واحد انتشارات این انجمن از سال 1363 شروع به کار کرده و تاکنون 160 عنوان کتاب در موضوعات دین، روانشناسی و علوم اجتماعی به چاپرسانده است.

جامعه توسعه یافته در اولین گام نیازمند انسان توسعهیافته است. " توسعه پایدار و منطقی و قابل قبول ، توسعه ایست که به شخصیتانسان ها و به خود انسان ها بپردازد. مراد ما توسعه شخصیت انسانی در جهتاهداف فرهنگی و مدنی است که دین ترسیم و بیان می کند.امید آنکه خانه و مدرسه دوشادوش یکدیگر انسان های پرورش یافته فردا را بسازند

/ 0 نظر / 9 بازدید