پیوند اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان هیات منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در جهت پیشبرد امورآموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این هیات پیشنهادها و طرحهای مفید را به مدیر و دیگر مسئولان مدرسه ارائه می کند و در اداره بهتر امور یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می شود. برای فعالیت انجمنهای اولیا و مربیان، آئین نامه ویژه ای تدوین شده است.

هفته پیوند اولیا و مربیان

مهمترین نقش در پرورش و رشد فکری و روانی کودک بر عهده ی اولین نهاد تربیتی است. از سوی دیگر، تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد.

خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت ایفا کنند.

انجمن اولیا و مربیان که درجهت رشد و آگاهی پدران و مادران و دست اندرکاران تعلیم وتربیت در مدارس گام بر می دارد، باید در تعلیم و تبیین نقش های تربیتی خانه و مدرسه اهتمام ورزد.

اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان

همفکری ، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق :

1- آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی ، اخلاقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.

2- ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیا ومربیان.

3- بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا برای تهیه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی- پرورشی و بهداشتی مدرسه.

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه عبارت است از:

1- مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن.

2- تهیه برنامه بهداشتی- پزشکی و نظارت براجرای آن در مدرسه.

3- همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و سواد آموزی.

4- دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاریهای آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی -پرورشی مدرسه.

5- همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهای علمی - تفریحی.

6- قبول هدایا و کمکهای مالی از اولیا و دیگر افراد خیر و علاقمند.

آموزش خانواده ها برای تربیت نسل نو

خانواده در هر جامعه ای به عنوان زیربنای مستحکم ساخت اجتماعی، عامل اصلی حفظ و حراست از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است. از این رو یکی از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهای تربیتی و نیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است که می تواند پیش زمینه ای درجهت رشد خانواده ها و همسویی آنان با نظام تربیتی باشد. اگر خانواده در سالهای نخست زندگی کودکان برخوردهای صحیح و اصولی با آنان داشته باشند و پیش از ورود به مدرسه، زمینه های لازم را برای آشنایی کودک با محیط مدرسه فراهم کند، مشکلات بسیاری را از دوش مربیان و معلمان برداشته و زیر بنای مستحکم و قابل اعتمادی برای کودک ایجاد می کنند.

شرح وظایف انجمن های اولیا ومربیان واحدهای آموزشی

 

1-     تامین مشارکت فکری،فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت هماهنگی وهمسویی تربیتی وآموزشی خانه ومدرسه .

2-     برنامه ریزی وتشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان .

3-     برنامه ریزی وتصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده .

4-     همکاری ومشارکت باشورای معلمان دربرگزاری کلاسهای فوق برنامه .

5-      مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزش هنرجویان درهنرستان .

6-   همکاری ومشارکت بامدیرمدرسه دراجرای فعالیتهای پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی وبازدید ازمراکزعلمی ، آموزشی وفرهنگی .

7-   همکاری ومشارکت درباره چگونگی قدردانی ازکارکنان ، اولیا ودانش آموزان واعضای شوراهای مدرسه بارعایت ضوابط ومقررات مربوط .

8-   جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت وکمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای مربوط وارائه پیشنهادهای لازم به مدیرمدرسه .

9-   تلاش وهمکاری برای جلب مشارکت اولیا دانش آموزان ، صاحبان حرف، افرادخیروموسسات خیریه در تا مین امکانات موردنیاز وبهبود اداره ی امورمدرسه.

10- نظارت برچگونگی اخذ کمکهای مردمی بارعایت قوانین ومقررات مربوط.

11- تشکیل شورای مالی مدرسه باعضویت مدیرمدرسه ، رئیس انجمن ونماینده شورای معلمان دراولین جلسه انجمن .

12- نظارت برنحوه هزنیه وجوه حاصل ازکمکهای مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه دانش آموزان وکمکهای شوراهای آموزش وپرورش ازطریق شورای مالی ، ومطابقت مواردهزینه بابرنامه های مصوب شورای مدرسه .

13- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وآمد دانش آموزان .

14- انتخاب نماینده برای شرکت درشورای مدرسه .

15- انجام اموری که براساس بخشنامه های انجمن مرکزی اولیاومربیان به عهده انجمن مدرسه محول میگردد.

تبصره ی 1: درمدارس بزرگسالان ومدارس کمک جمعیتی که برابر آئین نامه انجمن مرکزی اولیا ومربیان ، امکان تشکیل انجمن نمی باشد، وظایف انجمن به مدیرمدرسه واگذار می شود.

تبصره ی 2: مدارس ضمیمه ومدارسی که بصورت مجتمع ( ابتدائی ، راهنمائی تحصیلی ومتوسطه ) توسط یک مدیراداره می شوند، می تواننددرصورت تمایل مدیر ، انجمن اولیای و مربیان رابصورت مشترک تشکیل می دهند.

 

وظایف انجمن اولیاومربیان به استناد آیین نامه انجمن اولیا ومربیان

 

ماده 6 - انجمن اولیاومربیان مدرسه که هردوهفته ویاحداقل هرماه یک باردرمدرسه تشکیل می شود، باتوجه به امکانات واولویت هادرانجام وظایف خودبه شرح زیرهمت می گمارد:

1- مشاوره وبرنامه ریزی، درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن .

2- تهیه برنامه بهداشتی وپزشکی بامشاوره افرادآگاه ، کمک مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه .

3- ارائه پیشنهادها وطرحهای مفیدبه مدیرمدرسه واداره آموزش وپرورش برای بهبود تعلیم وتربیت دانش آموزان .

4- همفکری وهمکاری بامدیرمدرسه جهت برنامه ریزی وتشکیل کلاسهای آموزش خانواده وبرگزاری سایر جلسات ضروری باشرکت اولیای دانش آموزان ماننددعوت اولیای هرکلاس باحضورمربیان مربوط

5- همفکری وهمکاری فعال بامدیرمدرسه جهت برنامه ریزی وتشکیل جلسات عمومی اولیا، حداقل هرسه ماه یک باربه منظورآگاهی ازوضع آموزشی وتربیتی فر زندانش.

6- همفکری وتلاش دربرنامه ریزی وبرگزاری جلسات به هنگام اعیاد ، ایام ا..... وسایرروزهای مناسب به منظوربزرگداشت این روزها وتشویق دانش آموزان ، اولیای فعاال ومربیان تلاش گر باحضوراولیا ومربیان مدرسه .

7- دعوت ازاولیای علاقه مند، متخصص ومبتکربرای شرکت درجلسات انجمن به منظوربهره مندی ازخدمات ، ویاری آنان درجهت تهیه ، تدارک وتکمیل امکانات آموزشی وتربیتی مدرسه نظیرتکمیل ساختمان ، توسعه فضای ورزشی ومحیط مدرسه ، تاسیس نمازخانه ، وتجهیزکارگاه وآزمایشگاه ، کتابخانه .

ماده 18- برای برگزاری انتخابات ، حضورحداقل نیمی ازاولیای دانش اموزان ضروری است .دراینصورت ازمیان حاضران عده ای که حائزشرایط عضویت باشند، برطبق موادبعدی بااکثریت ارای شرکت کنندگان بعنوان نمایندگان اولیای دانش آموزان درانجمن مدرسه انتخاب می شوند.

تبصره: درصورتی که شمارشرکت کنندگان به حدنصاب نرسد مدیرمدرسه موظف است که حداکثرظرف دوهفته دعوت عمومی راتجدید کند وانتخابات راباحضورعده حاضرانجام دهد.

چگونگی انتخاب اعضاوتشکیل انجمن

ماده 19- عده ی اولیا منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیرتعیین می شود:

1- درمدارسی که عده دانش آموزان آنها کمتراز 300 نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاٌ 7 نفرخواهدبود که 4 نفراول ، عضواصلی و3نفربقیه ، عضوعلی البدل هستند.

2- در مدارسی که عده ی دانش اموزان آنها بیش از 300 نفر باشد ،به ازای هر 100 نفر دانش آموز اضافی،یک نفر از اولیا بر تعداد اعضای اصلی اضافه می شود .ولی عده ی اعضای علی البدل همچنان 3نفرخواهدبود .

تبصره : مدارسی که بیش از900 نفردانش آموزان دارند، حداکثراعضای اصلی منتخب هریک ازآن مدارس ، 10 نفرخواهد بود .

ماده 20- مدت زمان کارانجمن اولیاومربیان هرمدرسه ، یک سال ماده تحصیلی است ودرمهرماه هرسال انتخابات بایدتجدید شود.اعضای انجمن سال گذشته درصورت برخورداری ازشرایط انتخاب ، می توانندخودرابرای عضویت انجمن نامزدکنندوباردیگر انتخاب شوند .

 

شرایط عضویت اولیا درانجمن اولیاومربیان مدرسه

 

ماده 21- داوطلب عضویت درانجمن مدرسه بایدواجدشرایط زیرباشد:

الف: به نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی وولایت فقیه اعتقادداشته باشد .

ب: - دارای اوقات فراغت وتوانایی کافی برای انجام وظایف محول شده باشد.

ج: - پدریامادردانش آموزدرهمان مدرسه باشد.

د: - نسبت به مسائل آموزشی وتربیتی علاقمندوآگاه ، وحتی المقدورازسوادخواندن ونوشتن برخوردارباشد.

تبصره 1- شرایط فوق بااظهارداوطلب وتائید مدیرمدرسه پذیرفته می شودوچنانچه درطول مدت عضویت خلاف آنهامشاهده شود پس ازتائید شورای انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش محل،  شخص فاقدشرایط باابلاغ رئیس سازمان استان ازعضویت انجمن برکنارخواهدشد .

تبصره 2- صدوراحکام برکناری اعضای انجمن اولیا ومربیان ، منحصراٌ ازاختیارات رئیس سازمان استان ورئیس شورای انجمن استان ویادفترمرکزی انجمن اولیاومربیان کشوراست .

ماده 22- اعضای اصلی انجمن اولیا ومربیان هرمدرسه عبارت ازاشخاص زیرخواهندبود:

1- مدیرمدرسه ، که تمام جلسات انجمن بایدحضورداشته باشد .

2- یک نفرنماینده ی معلمان که ازطرف شورای معلمان حداکثرتاآخرمهرماه انتخاب وکتباٌ به انجمن معرفی  می شودوبایددرتمام جلسات شرکت کند.

3- یک نفرمربی امورتربیتی مدرسه ودرصورتی که متعددباشند ، یک نفرازآنان به انتخاب مدیرمدرسه باشرط حضورمداوم درجلسات انجمن .

4- اعضای اصلی منتخب اولیا دانش اموزان به تعدادمذکوردرماده ی19 .

تبصره 1: - انجمن می توانددرصورت لزوم ازمعتمدان ، پزشکان ، روحانیون متعهدمحل ، صاحب نظران ومتخصصان تعلیم وتربیت، واعضای علی البدل برای مشورت وتبادل نظردرجلسات دعوت کند.

تبصره 2:- نماینده دفترمرکزی ، کارشناس مسئول انجمن دراستان ومسئول انجمن اولیاومربیان منطقه می توانندبه هنگام ضرورت درجلسات شرکت کنند .

ماده 23- مصوبات انجمن بارای اکثریت اعضای اصلی حاضردرجلسه معتبروقابل اجراست .

 

تشکیل انجمن

 

ماده 24- اعضای انجمن دراولین جلسه خود ضمن بررسی وقرائت دقیق آئین نامه ، ازبین اولیای منتخب افرادزیررابرمی گزینند .

الف : رئیس انجمن           ب : نایب رئیس انجمن           ج : منشی ورابط انجمن

- باعنایت به اینکه ( مدیر، معاون ، نماینده ی معلمان ومعاون پرورشی) عضواصلی انجمن هستند، درنتیجه درانتخابات هیات رئیسه حق رای دارند

- رای گیری بایدبصورت مخفی وباورقه باشدولی شمارش آرا به طورعلنی انجام گیرد.

-  اسامی اعضای هیات رئیسه دربرگه ی مربوط به همراه برگه ی مشخصات اعضای انجمن اولیا ومربیان به اداره ارسال گردد.

- باتوجه به آئین نامه اجرایی مدارس ، فردی بعنوان مسئول امورمالی انتخاب نمی شود.

ماده 25- انجمن مدرسه بایدپس ازتشکیل ، درآغازهرسال تحصیلی ، برنامه کارخودراتنظیم کند وآن راحداکثر ظرف مدت یک ماه برای جلب همکاری اولیادرجلسه عمومی ، به اطلاع آنان برساند .

ماده 26- دعوت برای جلسات عادی وفوق العاده بعهده ی مدیرمدرسه است ودرصورت ضرروت ، رئیس انجمن نیزمی تواند ازاعضا برای شرکت درجلسات دعوت کند.

ماده 27- انجمن می تواند برای انجام هرچه بهتر وظایف خود گروه های گوناگونی متناسب بااحتیاجات مدرسه ازاعضای انجمن وسایراولیا ومربیان مدرسه تشکیل دهد تازیرنظرانجمن ، وبرطبق مصوبات ، آن رادرزمینه ی اهداف مندرج دراین آئین نامه ، اجرانماید.

ماده 28- منشی انجمن درتمام جلسات موظف است که صورت جلسه رادردفترمخصوص انجمن ثبت کندوپس ازقرائت به امضای حاضران درجلسه برساند واسامی غایبان رانیززیرصورت جلسه مشخص سازد .

ماده 29- هرگاه یکی ازاعضای اصلی انجمن ، حداکثر سه مرتبه پی درپی ویا4 جلسه متناوب ازحضور درجلسات انجمن خودداری کند انجمن یکی ازاعضای علی البدل راکه حائز اکثریت بوده است ، برای بقیه ی مدت به جانشینی وی برمی گزیند .همچنین مدیرمدرسه برای مربیان غایب موضوع بندهای 2و3 ماده ی 22 جانشین تعیین خواهد کرد.

 ماده 30 – نمایندگان دفترمرکزی ، راسای سازمان استانها ومدیران مناطق مجازند برای بازرسی ، نظارت ورسیدگی به امورانجمنها وحل مشکلات آنها ، به مدارس مراجعه وبه نحومقتضی اقدام کنند .

ماده 31- درصورتی که حکم ابطال انتخابات ویاانحلال انجمن مدرسه ای به علت رعایت نشدن دقیق مفادآئین نامه صادرشود مدیرمدرسه موظف است حداکثر ظرف 15 روزپس ازدریافت حکم ابطال یاانحلال ، انتخابات جدیدراانجام دهد .

ماده 32- ابطال انتخابات وانحلال انجمنها ازاختیارات رئیس سازمان استان ویادفترمرکزی است که پس ازبررسیهای لازم حکم انحلال صادروابلاغ می شود .انحلال انتخابات درموردمدارس استثنایی واستعدادهای درخشان ازاختیارات سازمان ذیربط بوده وبراساس ضوابط انجمن اولیا ومربیان است .

ماده 33- مدارسی که دارای دوره های مختلف باشدند برای هردوره یک انجمن ویژه آن دوره تشکیل خواهندداد.

تبصره 1- دوره هایی که مدیرشان مشترک باشد می توانند باتناسب عده ی کل دانش آموزان یک انجمن تشکیل دهند .

تبصره 2- انجمن مدارسی که مدیرانشان متفاوت ، ولی دریک مکان هستند موظفند درموردمسائل تجهیزاتی وساختمانی ، جلسات مشترک داشته باشند .

/ 0 نظر / 211 بازدید