سخنان با حکمت

-مغزهای بزرگ درباره ایده ها فکر می کنن،مغزهای متوسط درباره حوادث مغزهای کوچک درباره مردم.

-وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفت به انتظار آمدنش نشستم وقتی دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد من اورا دوست داشتم وقتی اوتمام شد من اغاز شدم و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن مثل تنها مردن....

-بخشندگی را از گل بیاموز، زیرا حتی ته کفشی که لگدمالش می‌کند را هم خوش بو می‌کند.

-دلیل موفقیت برخی از افراد انجام دادن کارهایی است که دیگران از انجام دادن آن سر باز میزنند.

-دوای همه دردها نیکی است ، به شرط آنکه ندانند شما نیکید وگرنه نخواهند گذاشت نیک بمانید .

-نگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور ''قلبش '' می گذارد نه دور سرش.

-زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز.

-زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است .

/ 0 نظر / 5 بازدید