مراسم خاک سپاری و نیایش هنگام اجرای درگذشتگان پارسیان

ایپروردگارهستیبخشاینککهبرآرامگهاینگرامییارازدسترفتهایستادهایمازتوشادیوآرامشروحشراخواهانیم . ایدادارنیکاندیشکههمهزیباییهایاینگیتیازتواست - امیدبسیاربرآنداریمدراینهنگامکهاوعمرخودرابهپایانرسانیدهاست - راستیودرستی  راهموارهدرایندنیاروشومسیرزندگیماقراردهی . اینکبرایآمرزشاوبهدرگاهسترگاتنیایشمیکنیم . درگاهیکهباشکوهتروبرجستهترازهمهزیباییهاست .

/ 0 نظر / 13 بازدید